Algemene Leverings Voorwaarden van Istrar Beauty
Februari 2016

Artikel 1 - Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en/of transactie tussen Istrar Beauty en een cliënt waarop Istrar Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 - Inspanning schoonheidssalon & nagelstudio

- De specialiste van Istrar Beauty zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
- De cliënt dient ervoor te zorgen dat alle (medische) gegevens die redelijkerwijs van belang zouden kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de behandeling en/of andere diensten tijdig aan specialiste worden aangegeven.
- Istrar Beauty is niet aansprakelijk voor schade - van welke aard dan ook - ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
- De specialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een eventuele wijziging van de behandeling, indien de door de cliënt verstrekte informatie daar reden toe geeft.

Artikel 3 - Afspraken

- Afspraken kunnen worden gemaakt in de salon, per telefoon, per e-mail of via het reactieformulier op de website.
- Online afspraken worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aan de automatische reactie van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Pas na ontvangst van een bevestiging, verstuurd door Istrar Beauty, is een gemaakte afspraak definitief.
- De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk en minimaal vierentwintig uur voorafgaand aan het bevestigde tijdstip aan Istrar Beauty te melden.
- Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Istrar Beauty gerechtigd om het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
- Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, is de specialiste gerechtigd om de verloren tijd in te korten op de behandelingstijd en het volledige behandelings honorarium aan de cliënt door te berekenen.
- Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, is de specialiste gerechtigd om de afspraak te annuleren en het volledige honorarium aan de cliënt in rekening te brengen.
- Istrar Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch minimaal vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
- Istrar Beauty behoudt zich ten allen tijde het recht voor om afspraken te wijzigen en/of te annuleren zonder opgaaf van reden.
- Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 - Persoonsgegevens en privacy

- De cliënt voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
- De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die vervolgens wordt verwerkt in een digitaal klantenbestand.
- De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld voorafgaand of tijdens behandeling.
- Informatie wordt bestemd als vertrouwelijk als deze door de cliënt is verstrekt, als deze voortvloeit uit de aard van de informatie, of als deze betrekking heeft op de correcte uitvoering van één of meer behandelingen.
- De geheimhoudingsplicht vervalt indien - op de grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak - de specialiste verplicht wordt om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 - Betaling

- Istrar Beauty vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. Vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
- Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
- De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
- Indien de cliënt een abonnement heeft afgesloten, dient deze elke maand voor de 10e dag betaald te zijn, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.
- Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum op het door de specialiste aangegeven bankrekeningnummer.
- Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is het overeengekomen of verschuldigde bedrag, vermeerderd met 2% wettelijke rente, aan Istrar Beauty verschuldigd.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

-Schoonheidssalon Istrar Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergiëen, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, etc..
- Istrar Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
- Dit artikel is niet van toepassing in het eventuele geval van nalatigheid, opzet of grove schuld van Istrar Beauty.

Artikel 7 - Klachten

- Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Istrar Beauty.
- Istrar Beauty dient de klager binnen 5 werkdagen adequaat te beantwoorden.
- Indien een klacht over een behandeling of product gegrond is, zal Istrar Beauty een gepaste oplossing overeenkomen met de cliënt, volgens artikel 8.
- Indien Istrar Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of aan een onafhankelijke arbiter.

Artikel 8 - Garantie

- Na een behandeling kan de huid een verwachte of onverwachte reactie geven. De cliënt wordt hiervan, voor zover mogelijk, op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
- Istrar Beauty geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.
Deze garantie vervalt indien:
1. De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste geadviseerde heeft gebruikt.
2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.
5. De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over een resultaat van de behandeling en een andere tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

Artikel 9 - Specialisatie

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden, worden een aantal behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.
- De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialiste.
- De specialiste zorgt, na het corresponderende verzoek, voor een factuur met de correcte informatie voor de zorgverzekeraar.
- De cliënt is verantwoordelijk voor het indienen van deze declaratie bij de zorgverzekeraar.
- De cliënt dient rekening te houden met het eigen risico bedrag dat mogelijk door de zorgverzekeraar kan worden toegepast.
- Istrar Beauty is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de cliënt met de betrokken zorgverzekeraar.

Artikel 10 - Beschadiging en diefstal

- Istrar Beauty behoudt zich het recht voor de cliënt wettelijk en financieel aansprakelijk te stellen in elk geval dat de cliënt persoonlijk letsel toebrengt en/of installaties, meubilair, apparatuur en producten beschadigt of vernielt.
- Istrar Beauty documenteert, meldt schade en diefstal altijd bij de politie en/of andere gerechtigde autoriteiten.

Artikel 11 - Behoorlijk gedrag

- De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en moraal.
- Indien de cliënt na drie waarschuwingen onacceptabel gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
- Istrar Beauty meldt onzedelijk, inmoraal of onetisch gedrag altijd bij de gerechtigde of corresponderende autoriteiten.
- Bij Istrar Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.
- Er wordt van de cliënt verwacht dat zij/hij zich houdt aan minimale en redelijke persoonlijke hygiëne regels. Indien de cliënt, volgens de specialiste, niet aan deze regels voldoet, behoudt Istrar Beauty zich het recht voor de behandeling te weigeren of te weizigen, zonder van de overeengekomen honoratie af te zien.
- Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve als de behandeling en/of situatie dit toelaten.

Artikel 12 - Recht

- Op elke overeenkomst tussen Istrar Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
- De Algemeene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Istrar Beauty en tevens op verzoek beschikbaar in de salon.
- In het geval van een dispuut over de inhoud, uitleg en strekking van de Algemeene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
- Op alle transacties is altijd de laatst gepubliceerde versie van de Algemeene Voorwaarden van toepassing, dan wel de versie zoals die van toepassing was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de partijen.
- Eventuele afwijkingen van de Algemeene Voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig wanneer deze met wederzijdse instemming, voorafgaand en schriftelijk zijn overeengekomen.

Delen is lief!